Wnioski do pobrania

 

W celu złożenia sprawy u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z tytułem wykonawczym w oryginale w kancelarii komornika, bądź przesłać listem poleconym. We wniosku, oprócz danych podstawowych należy podać wszelkie inne znane informacje na temat dłużnika, które mogą pomóc w prowadzeniu egzekucji należności (np. NIP, PESEL, REGON, czy prowadzi działalność gospodarczą i pod jaką nazwą, miejsce pracy, czy pobiera emeryturę lub rentę, rachunki bankowe, czy posiada samochody lub inne wartościowe ruchomości itp).

W części wniosku dotyczącym sposobów egzekucji zalecane jest wskazanie, oprócz egzekucji ze znanego majątku dłużnika, również innych sposobów, gdyż pozwoli to na ich zastosowanie w przypadku ustalenia takiej możliwości.


W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuję informacjami o majątku dłużnika, stosownie do art 7911 kpc może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku. Koszt poszukiwań jako celowy koszt egzekucji w rozumieniu art 770 kpc obciąża dłużnika.

Więcej informacji otrzymacie Państwo dzwoniąc bezpośrednio do kancelarii tel. (44) 649-74-83.


Poniżej wzory wniosków egzekucyjnych.

Wnioski podstawowe

•    Wniosek egzekucyjny w sprawach cywilnych (KM) Otwórz…
•    Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych (KMP) Otwórz…
•    Wniosek egzekucyjny w sprawach pracowniczych Otwórz…

Eksmisja

•    Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz egzekucji świadczenia pieniężnego  Otwórz…

Zlecenie poszukiwania majątku
•    Otwórz…


Oświadczenie wierzyciela o wyborze komornika
•   Otwórz…